Privacy Policy.
Tas & Company B.V. te Assendelft hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tas & Company B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Tas & Company B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tas & Company B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tas & Company B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• (zakelijk) telefoonnummer
• (zakelijk) e-mail adres

Uw persoonsgegevens worden door Tas & Company B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Tas & Company verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven van onze nieuwsbrief door middel van de link onder aan de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de aan ons verstrekte opdracht. Wij maken gebruik van een derde partij voor:
• Transport van de order
• Het verzorgen van de internetomgeving
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Tas & Company B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Onze financiële systemen zijn beveiligd met een dubbele identificatie.
• Wij maken back-ups van onze order database om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• Onze computersystemen zijn beveiligd door een up-to-date virusprogramma.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de samenwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Tas & Company B.V.
Dorpsstraat 122
1566AP, Assendelft

Tel. : 088-7309 800
mail : info@tasenco.nl